Algemene voorwaarden Hortimec 2022 NL

algemenevoorwaarden Hortimec 2022 NL

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN MECHANISCHE, ELECTROTECHNISCHE EN ! ELECTRONISCHE PRODUCTEN ALSMEDE VOOR DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN

Artikel 1 Definities:

Contractant: Hortimec: Overeenkomst: Partijen: Product:

de partij waarmee Hortimec een Overeenkomst heeft gesloten
de vennootschap onder firma Hortimec B.V.
de tussen Partijen gesloten overeenkomst (van opdracht en/of koop) Hortimec en Contractant
de door Hortimec te leveren en of geleverde zaken

Artikel 1 Toepasselijkheid en uitleg

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten van Hortimec en Contractant, alsmede op alle vervolgovereenkomsten tussen Hortimec en Contractant.
 2. Bij een eventuele tussentijdse wijziging van een Overeenkomst tussen Hortimec en Contractant, blijven deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
 3. De algemene voorwaarden van Contractant worden uitdrukkelijk niet aanvaard. De algemene voorwaarden van Hortimec zijn bij uitsluiting van toepassing, tenzij Hortimec de algemene voorwaarden van Contractant uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk door Hortimec is bevestigd.
 5. Bij strijdigheid tussen een Overeenkomst en deze algemene voorwaarden gaat de Overeenkomst voor de algemene voorwaarden.
 6. Bij uitleg van deze algemene voorwaarden komt geen betekenis toe aan de plaats van de artikelen en/of de titels daarvan.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Aanbiedingen van Hortimec zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd. Aanvaarding van een onderdeel c.q. onderdelen van een aanbieding van Hortimec is derhalve niet mogelijk, tenzij Hor- timec dit uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.
 2. Aanbiedingen van Hortimec vervallen indien deze niet binnen 14 dagen zijn aanvaard, tenzij een andere termijn schriftelijk is overeengekomen.
 3. Indien de schriftelijke (opdracht)bevestiging van Hortimec mocht afwijken van de door Contractant gege- ven opdracht/aanvraag, wordt Contractant geacht akkoord te gaan met de afwijking, tenzij deze binnen 14 dagen na ontvangst van de (opdracht)bevestiging schriftelijk heeft meegedeeld niet met de afwijkingen in te stemmen.
 4. Hortimec behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor van haar aanbiedingen en de daarop be- trekking hebbende ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen etc. Deze gegevens mogen slechts worden ge- bruikt, gekopieerd en aan derden worden verstrekt (ter inzage) na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hortimec.
 5. Mondelinge afspraken binden Hortimec slechts voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
 6. Voor Overeenkomsten waarvoor geen prijsafspraken zijn overeengekomen geldt het uurtarief van Horti- mec dat op dat moment door haar gehanteerd wordt of de prijs die Hortimec op dat moment voor een dergelijk Product in rekening brengt.

Artikel 3 Fouten en gebreken in de verstrekte opdracht en stukken

 1. Hortimec aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en gebreken in de door Contractant ver- strekte opdracht, alsmede in de door deze verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken, uit- voeringvoorschriften of materialen et cetera.
 2. Hortimec aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten, en gebreken in de door Contractant ver- strekte opdracht, indien er andere, niet door Hortimec geleverde componenten, modules of machines worden geintegreerd in lijn met machines, die wel door Hortimec worden geleverd. Onder gebreken vallen ook lagere productiecapaciteit en verminderde functionaliteit van machines geleverd door Hortimec als gevolg van toepassing en integratie van componenten, modules of machines, die niet door Hortimec zijn geleverd.
 3. Contractant vrijwaart Hortimec voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen deze aan Hortimec heeft verstrekt, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4 Af- en oplevering, tijdstip daarvan en overgang van risico

 1. Het tussen Partijen eventueel overeengekomen tijdstip van af- en oplevering geldt als een tijdstip bij be- nadering.
 2. Het tijdstip van af- en oplevering wordt in ieder geval verlengd met: a) de periode waarin Hortimec niet beschikt over de door haar benodigde en door Contractant te verstrekken gegevens, b) de tijd die nodig is om eventueel meerwerk uit te voeren, c) de periode dat de werkomstandigheden zodanig zijn dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, d) de periode waarin Contractant niet aan haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Hortimec voldoet en e) de periode dat Hortimec door omstandigheden die niet voor haar risico komen de werkzaamheden niet kan uitvoeren of het Product niet kan leveren. Onder deze laatste omstandigheden wordt tevens verstaan het niet nakomen van verplichtin- gen van door leveranciers en/of (onder)aannemers die door Hortimec zijn ingeschakeld.
 3. Indien het tijdstip van af- en oplevering op grond van het voorgaande lid wordt verlengd, worden de werkzaamheden door Hortimec uitgevoerd zodra dit gelet op haar overige opdrachten c.q. werkzaamhe- den mogelijk is.
 1. Hortimec is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit eventuele overschrijdingen van het in de voorgaande leden genoemde tijdstip.
 2. Het risico van het Product of een werk rust op Contractant vanaf het moment van op- en aflevering of verzending van een Product door Hortimec.
 3. De eventueel overeengekomen handelsvoorwaarde wordt uitgelegd volgens de Incoterms. Indien Partijen geen specifieke handelsvoorwaarde zijn overeengekomen, geschiedt de levering “Af Fabriek”.
 4. Contractant stelt Hortimec in de gelegenheid het Product of een werk opnieuw binnen een redelijke ter- mijn op of af te leveren indien deze een gebrek vertoont.
 5. Contractant stelt Hortimec voldoende jonge planten, zaden en/ of stekken beschikbaar om het Product te kunnen testen en in te regelen.
 6. Hortimec is niet verantwoordelijk voor de electro-voorzieningen van de contractant op locatie en de con- tractant is gehouden Hortimec te vrijwaren voor meerkosten in de installatiewerkzaamheden als gevolg van gebreken in de electro-voorzieningen zoals inadequate electro-groepen, slechte bekabeling naar de machines, aardlekschakelaars en te lichte zekeringen.
 7. In algemene productdocumentatie en prijslijsten opgenomen informatie en specificaties zijn slechts bin- dend voor zover er in de overeenkomst met Hortimec uitdrukkelijk naar is verwezen.
 8. Indien er een acceptatietest is overeengekomen voor aflevering, dan vindt deze plaats op de productielo- catie, althans op een andere door Hortimec aan te wijzen locatie. Indien Contractant niet aanwezig is, wordt een testrapport toegezonden en wordt dit geacht juist te zijn. Kosten die Contractant maakt om aanwezig te zijn bij een test komen voor eigen rekening.

Artikel 5 Omvang van levering/werk

 1. De omvang van het werk/levering wordt bepaald door hetgeen in de offerte van Hortimec of in de Over- eenkomst is omschreven.
 2. Onder meer- en minderwerk wordt verstaan wijzigingen in de omvang van het werk en levering.

Artikel 6 Prijs

 1. Als prijs geldt het bedrag dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen of bij gebreke daarvan het bedrag dat door Hortimec in de opdrachtbevestiging of offerte is vermeld.
 2. Wanneer tussen partijen geen prijs is overeengekomen, gelden de door Hortimec gebruikelijk gehanteerde prijzen ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden en/of levering van het Product.
 3. Indien door omstandigheden die voor risico van Contractant komen vertraging in de op- en aflevering van het werk of zaak ontstaat en/of meerwerk noodzakelijk wordt om de overeenkomst na te komen, worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij Contractant.
 4. Hortimec is bevoegd de kosten aan Contractant in rekening te brengen die worden veroorzaakt door het van kracht worden of wijzigen van overheidsvoorschriften, tenzij dit van kracht worden c.q. deze wijzigin- gen bij Hortimec bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 7 Betaling

 1. Contractant dient de facturen van Hortimec te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Na overschrijding van voornoemde termijn is Contractant zonder dat een ingebrekestelling nodig is in ver- zuim.
 3. Bij niet tijdige betaling is Contractant een rente verschuldigd van 1% per maand, of de wettelijke handels- rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand geldt, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten en is zij gehouden de door Hortimec geleden schade te vergoeden.
 4. Bij niet tijdige betaling is Hortimec tevens gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en zekerheid te bedingen voor de nakoming van alle verplichtingen die voor Contractant uit de overeenkomst voortvloeien.
 5. De bevoegdheid tot verrekening of opschorting door Contractant is uitgesloten.
 6. Indien Contractant enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet tijdig nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, wordt ontbonden of geliquideerd of (delen van) haar onderneming overdraagt, zijn de vorderingen van Hortimec direct en geheel opeisbaar.

Artikel 8 Geen afname

39. Wanneer Contractant een Product niet afneemt nadat dit door Hortimec ter beschikking is gesteld, wordt dit door Hortimec voor risico en rekening Contractant opgeslagen, onverminderd haar overige (wettelijke) rechten en de verplichting van Contractant om de overeengekomen prijs aan Hortimec te voldoen binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien levering door Hortimec heeft plaatsgevonden voordat Contractant aan al haar (betalings)verplich- tingen jegens Hortimec heeft voldaan, dan blijft het geleverde eigendom van Hortimec totdat Contractant aan voornoemde verplichtingen heeft voldaan.
 2. Ingeval van export van een Product draagt Contractant op eerste verzoek van Hortimec zorg voor het stellen van toereikende zekerheid.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Hortimec is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheids- verzekeraar in voorkomende gevallen uitkeert (maximaal € 1.250.000,00 met uitzondering van de Vere- nigde Staten van Amerika en van Canada, waar geen dekking geldt) en in ieder geval tot het bedrag, dat zij exclusief BTW aan Contractant in rekening heeft gebracht ten aanzien van de Overeenkomst of dat deel van de Overeenkomst waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
 2. Onverminderd het voorgaande is Hortimec op geen enkele wijze aansprakelijk jegens Contractant of der- den voor schade aan de eigendommen van Contractant en/of derden, lichamelijk letsel, directe en indirec- te gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan: bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving en waardeverminderingen. Hortimec is tevens niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Contractant onjuiste gegevens aan Hortimec ter beschikking heeft gesteld.
 3. Contractant vrijwaart Hortimec voor alle aanspraken van derden.
 4. Onverminderd het voorgaande is de periode van aansprakelijkheid van Hortimec beperkt tot 12 maanden na levering van een Product of oplevering van een werk, met dien verstande dat deze periode naar even- redigheid wordt verminderd indien het Product intensiever wordt gebruikt dan voorzien.

Artikel 11 Verval van recht

46. Contractant kan geen beroep meer doen op een gebrekkige prestatie, indien zij niet binnen 2 weken nadat zij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te kennen Hortimec daarvan schriftelijk in kennis heeft ge- steld.

Artikel 12 Reparatie en herstel van gebreken

 1. Bij reparatie van gebreken en/of herstel van tekortkomingen worden eventuele garantieperiodes slechts verlengd ten aanzien van de gerepareerde en/of vervangen onderdelen. De voorwaarden van garantie blijven gelijk.
 2. Gebreken worden hersteld op een door Hortimec aan te wijzen locatie en worden geacht te zijn hersteld wanneer Hortimec het gerepareerde of – indien noodzakelijk – vervangende onderdeel aan Contractant toezendt, tenzij van Contractant redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat deze het gerepareerde of vervangende onderdeel zelf installeert.
 3. Indien het voor de reparatie of vervanging van een Product noodzakelijk is dat er aanvullende maatrege- len getroffen worden om reparatie of vervanging mogelijk te maken, dan treft Contractant die voor eigen rekening op eerste verzoek van Hortimec.
 4. Contractant is gehouden vervangen onderdelen op eerste verzoek en zonder kosten aan Hortimec af te geven.

Artikel 13 Aanvullende bepalingen bij overeenkomsten van opdracht

 1. In afwijking van het bepaalde van artikel 7:408 lid 1 BW kunnen overeenkomsten van opdracht met Hor- timec niet tussentijds worden opgezegd.
 2. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 BW is uitgesloten.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle geschillen die uit overeenkomsten met Hortimec voortvloeien worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
 2. Op alle overeenkomsten met Hortimec is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Artikel 15 Overige bepalingen

9. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing is, blijven de overige bepalin- gen onverminderd van kracht.